รอกสลิงไฟฟ้า Mitsubishi ตามสภาพ มีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด 0.5
TON - 20 TON